Wniosek o wydanie odpisu wyroku

Serwis znalezionych fraz

Ogólne wiadomości o powiecie

Temat: rozprawa tuz tuz...
Nie przyślą go do domu. Należy złożyć wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego i na wniosku przykleić znaki sądowe - najlepiej 2 (każdy po 6zł) podać adres na który mają wysłać i czekać. Tylko najpierw idź do sądu i dowiedz sieczy były nie wniósł wniosku o uzasadnienia bądź apelacji.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=66445Temat: Od kiedy te alimenty???
Idź uzborojona we wniosek, w którym będzie: nazwa sądu, oznaczenie stron, czyli - powód: Ty, pozwany: eksmąż, SYGNATURA oraz treść: Wnoszę o wydanie mi odpisu wyroku z klauzulą wykonalności w odniesieniu do alimentów na małoletnich ......... Zresztą podejrzewam, że nawet jak nie mają przygotowanego odpisu dla Ciebie, to możesz sobie zrobic zdjęcie wyroku i mi podesłać, bęziemy mądrzejsze.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=53579


Temat: KUPIE BLESSA LUB SOULA
wnioskiem prokuratora, gdzie przy karze powinno byc wskazane to odszkodowanie, o ktore wniosles), 2. jesli nie wskazesz pozostalych poszkodowanych to jest mozliwe, ze prokurator skieruje wniosek o warunkowe umorzenie postepowania karnego (z uwagi na niewielka wartosc szkzody) - wtedy rowniez zostaniesz zawiadomiony o terminie posiedzenia i dostaniesz wniosek, ktory takze powinien zawierac kwestie odszkodowania, a nastepnie - po posiedzeniu - odpis wydanego przez sad wyroku, 3. albo sprawa trafi do sadu z aktem oskarzenia i wowczas bedziesz wezwany na rozprawe, na ktora bedziesz zobowiazany stawic sie (koszty dojazdu do innej miejscowosci zostana Ci...
Źródło: muhusaria.fora.pl/a/a,10.html


Temat: [prawo] Alimenty na dziecko dla samotnej matki
tytułem wykonawczym zwrócić się do dowolnego komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Roszczenie o zapłatę zasądzonych alimentów przedawnia się po 3 latach. autor: Kamila Durka-Magolewska, adwokat
Źródło: life-forum.pl/viewtopic.php?t=182


Temat: PROSZĘ O POMOC
Od wyroku nakazowego, w terminie zawitym 7 dni, można wnieść sprzeciw. Wystarczy, że znajdzie się w nim treść, np. taka: Sprzeciwiam się wyrokowi nakazowemu z dnia... w sprawie nr .... przeciwko obwinionemu..... Nie trzeba sporządzać żadnego szczególnego uzasadnienia, wystarczy samo stwierdzenie sprzeciwu. PO rozpoznaniu sprzeciwu odbędzie się rozprawa na ogólnych zasadach, po której sąd wyda wyrok. Strona niezadowolona z wyroku może wnieść od niego apelację, przy czym w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyroku trzeba złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem - we wniosku trzeba zaznaczyć, że zamierza się wnieść apelację. Na wniesienie apelacji mamy 7 dni od doręczenia tegoż wyroku. Sprzeciw składa się na piśmie, do biura podawczego sądu, za potwierdzeniem odbioru. Można go też wysłać pocztą, ... sprawach o wykroczenia Postępowanie nakazowe Art. 93. § 1. Sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności. Sąd orzeka bez udziału stron. § 2. Orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie. § 3. Wyrokiem nakazowym można orzec również środek karny. § 4. Postępowanie nakazowe jest niedopuszczalne, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 21 § 1. Art. 94. § 1. Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504 i 505 z wyłączeniem zdania drugiego, a także art. 506 § 1-3, § 5 i 6 Kodeksu postępowania karnego. § 2. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia sprzeciwu przysługuje zażalenie. § 3. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny. Kodeks postępowania karnego Art. 504. § 1. Wyrok nakazowy powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu i sędziego, który go wydał, 2) datę wydania wyroku, 3) imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego, 4) dokładne określenie czynu przypisanego przez sąd oskarżonemu, ze wskazaniem zastosowanych przepisów ustawy karnej, 5) wymiar kary i inne niezbędne rozstrzygnięcia. § 2. Wyrok nakazowy może nie zawierać uzasadnienia. Art. 505. Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a oskarżonemu i jego obrońcy - wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis tego wyroku doręcza się prokuratorowi. Art. 506. § 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. § 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną. § 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. § 5. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. § 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=7783


Temat: transport drogowy
na potrzeby własne, 4. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca, 5. czas, na jaki zaświadczenie ma być wydane. Do wniosku o wydanie zaświadczenia , należy dołączyć: 1. odpis z ... ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem ... wew. 368 Godziny otwarcia wydziału: Interesanci przyjmowani są od godz. 7.30 do godz. 14.00 Termin i sposób załatwienia: Udzielenie lub odmowa wydania zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. ... stronie. Inne informacje: Opłata skarbowa: - brak Opłata administracyjna: - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej wynosi pobiera się opłatę w wysokości od 100 do 500zł. - za wydanie wypisu z zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości od 20 do 100zł. Zaświadczenie wydaje się na okres od 1 do 5 lat. Dostępne druki: - Oswiadczenie - Wniosek o wydanie zaświadczenia - Wykaz pojazdów
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=165


Temat: Przeglądanie akt postępowania (art.73 KPA / art.178 O.P.)
oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Z treści tego przepisu wynika, że prawo to przysługuje wyłącznie podmiotowi, który jest stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. W postępowaniu administracyjnym jest nią każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Dlatego w urzędzie pracownik rozpatrujący wniosek musi w pierwszej kolejności ... jako konkretny podmiot uczestniczy czytelnik żądający udostępnienia mu akt. Należy wskazać, że wykonanie kserokopii lub fotokopii decyzji mieści się w pojęciu "sporządzanie notatek i odpisów z akt sprawy". Użycie bowiem kserokopiarki czy też innego urządzenia oznacza tylko sposób sporządzenia takich notatek i odpisów. Strona ma prawo sporządzać notatki lub odpisy z wszelkich pism znajdujących się w aktach sprawy. Dlatego też nie ma ... czytelnik może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania uwierzytelnionych odpisów, jeżeli jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Sporządzenie notatek i odpisów w powyższy sposób jest uprawnieniem stron postępowania. Nie oznacza to jednak, że organ administracji publicznej ma obowiązek sporządzenia kserokopii aktu administracyjnego lub ich odpisu i doręczenia ich stronie. Nie ma przeszkód, aby czytelnik poszedł do urzędu ... sprawy także po zakończeniu postępowania. Tak stwierdzono w wyroku z 27 listopada 1996 r., sygn. I SA/Lu 139/96. Zgodnie z art. 74 kodeksu postępowania administracyjnego przepisu art. 73 nie stosuje się ... notatek i odpisów, uwierzytelnienia takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=218


Temat: UOKiK / Inspekcja Handlowa
reklamacyjny, opinia rzeczoznawcy, odpis korespondencji wysłanej w sprawie). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Jeżeli podjęcie przez sąd czynności wiąże się z wydatkami (opinia rzeczoznawcy), pobiera się zaliczkę od strony, która wnosi o ... stosunku. Przebieg postępowania Przewodniczący dokonuje oceny wniosku o rozpatrzenie sporu. W sytuacji, gdy wniosek nie dotyczy sporu o prawa majątkowe wynikłego z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami, sprawa zostaje pozostawiona bez dalszego biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę. Jeżeli wniosek posiada uchybienia formalne (nie jest podpisany, niedokładnie oznaczono lub nie oznaczono strony bądź przedmiotu sporu) - przewodniczący wzywa wnioskodawcę do poprawienia wniosku w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania. Jeśli po zbadaniu wniosku sprawie można nadać dalszy bieg, przewodniczący doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej i wzywa ją do złożenia w ciągu 7 dni pisemnej odpowiedzi na wniosek z oświadczeniem czy zgadza się na rozpatrzenie sprawy przez sąd wskazany we wniosku. Wszczęcie postępowania uzależnione jest od zgody obu stron. ... się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Superarbiter udziela głosu najpierw wnioskodawcy, następnie stronie przeciwnej. Strony zgłaszają swe żądania i wnioski oraz przedstawiają dowody na ich poparcie. Sąd po wysłuchaniu wniosków ... stronom lub nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem. Po zamknięciu rozprawy sąd udaje się na niejawną naradę, po której ogłasza wyrok - najpóźniej 3 dni od dnia zamknięcia rozprawy. Wyrok sądu konsumenckiego jest nieodwołalny. Wyrok (odpis) sąd doręcza stronom w terminie 14 dni od dnia jego wydania wraz z pisemnym uzasadnieniem. Od wyroku SPSK stronom przysługuje jedynie skarga do sądu powszechnego w ciągu 3 miesięcy od doręczenia wyroku. Wyrok i ugoda zawarta w ten sposób mają moc wyroku sądu powszechnego. Koszty postępowania ponosi strona przegrana. Przewodniczący może z nich też zwolnić.
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=473


Temat: Sąd za proch czarny
wystąpienia wyraził zdziwienie DLACZEGO SĄD REJONOWY WYDAŁ TAK NISKI WYROK! Wyjaśnił, że wg niego za: POSIADANIE STRZELAJĄCEJ, Z NIE PRZEWIERCONYMI LUFAMI I TRWALE NIE ZDEAKTYWOWANEJ BRONI ZABYTKOWEJ I JEJ REPLIK, BRONI ... SIĘ CHWALĄ KARA POWINNA BYĆ O WIELE WYŻSZA. W swej łaskawości jednak nie zażądał podwyższenia nam kary w stosunku do już orzeczonej wyrokiem Sądu z Olecka a poprzestał na podtrzymaniu tamtego ... z tak zadufanymi i w swej pysze pewnymi swych racji a jednocześnie niedouczonymi przez co niekompetentnymi przedstawicielami prokuratorskości? Na tym rozprawa się skończyła a Sędzia poinformował nas, że ogłoszenie wyroku nastąpi ... jest przestępstwem a w osobach nas dwu w żaden sposób takiego czegoś się nie doszukał. Na drugiej pozycji wśród powodów wydania takiego a nie innego wyroku ustawił materiały dowodowe zgromadzone w ... oczywiście! Teraz postaram się o odpis wyroku i z tym kwitem w garści pofatyguję się do mojego lokalnego prokuratora i spytam go najgrzeczniej jak tylko umiem kto i kiedy odda mi...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=52558


Temat: Trybunał umorzył sprawę weksli
... I trybunał przejął tę zasadę - tłumaczy Winczorek. Julia Pitera z PO uważa, że sprawa weksli nie powinna zakończyć się na umorzeniu. - Teraz marszałek Komorowski powinien spróbować złożyć swój wniosek...
Źródło: haloooo.com/forum/viewtopic.php?t=1356


Temat: Przedsiębiorca nie przegra z powodu błędów formalnych
może żądać wznowienia postępowania w wypadku, gdy TK orzekł o niezgodności z konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie sądu - mówi sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Wyrok otwiera więc na nowo drogę sądową dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy przegrali swoje sprawy na skutek odrzucenia ich pisma przez sąd bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych. - Każdą ... będzie mogła dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa. - Zgodnie z art. 417(1) kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z konstytucją, to strona może żądać jej naprawienia od Skarbu Państwa - wyjaśnia Waldemar Żurek. Wniosek o wznowienie postępowania powinien być złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wznowienia postępowania nie można jednak żądać po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku. Arek
Źródło: aplikantradcowskilublin.fora.pl/a/a,51.html


Temat: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - pytania na egzamin cz. VII
7. ŚRODKI ODWOŁAWCZE OD ORZECZEŃ WSA. a) Skarga kasacyjna - Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: · naruszeniu ... · zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; · odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; · sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; · oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; · odrzucenie skargi kasacyjnej; ... orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym następnie uchylonym · orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa, z powodu przestępstwa można żądać wznowienia postęp. jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym · w razie późniejszego wykrycia okoliczności, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy · w razie późniejszego wykrycia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy ... i rzetelność, zgodność z polityką rządu. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: · decyzje administracyjne; · postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; · postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie · akty prawa miejscowego organów jednostek...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6642Form:

Tematy

Ogólne wiadomości o powiecie
wniosek VZM 1 VZM 1 B
wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowych srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej


Fajni faceci niefajnie kończą. Prawo Kelly'ego
Fac et spera - działaj i miej nadzieję.
Historia wydzieliła się w gruczołach miliona dziejopisów. John Steinbeck
Dobro to więcej niż wiedza, dobro to czyn... . Romain Rolland
Jadło określa świadomość. Herbert George Wells